POL
¿Desea implementar ZZZZZZZZZZZZZZZZZ?

ZZZZZZZZZZZZZZZ

Resultado
Escrutinio
EscrutinioVotos
SI 1 100,00%
 
NO 0 0,00%
 
En Blanco0
Legitimidad: 1 votos, 0 autentificados.
Validez: OK 100,0%
Validez
Argumentos